НОВИНИ

05.08.2023г.

В изпълнение на Дейност  по   ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0160-C01
„Гражданският сектор за подобряване на
административното обслужване в сферата на насърчаване
на заетостта в област Монтана“ сдружение „Социус“
 ПУБЛИКУВА
АНАЛИЗ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ, МЕРКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

05.08.2023г.

В изпълнение на Дейност  по   ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0160-C01
„Гражданският сектор за подобряване на
административното обслужване в сферата на насърчаване
на заетостта в област Монтана“ сдружение „Социус“
 ПУБЛИКУВА
АНАЛИЗ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ, МЕРКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

04.08.2023г.

В изпълнение на Дейност  по  проект „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“ сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“
 ПУБЛИКУВА
АНАЛИЗ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ, МЕРКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
В ОБЛАСТ ВИДИН

04.08.2023г.

В изпълнение на Дейност  по  проект „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“ сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“
 ПУБЛИКУВА
ДОКЛАД С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ, МЕРКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ ВИДИН

30.06.2023г.

Застъпническа кампания „За равни права на труд и доходи“ в област Монтана

 

Сдружение „СОЦИУС“ в партньорство със Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“ (АРРБЦ-Видин) изпълняват договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-2.025-0160-C01, „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския Съюз.

Основната цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.

 

В изпълнение на дейност 2 по проекта стартирахме застъпническа кампания за подобряване ефекта от политиките по насърчаване на заетостта, които са насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда под мотото „За равни права на труд и доходи“.

Основна цел на кампанията: Да допринесе за засилване ролята на гражданския сектор в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките по заетост в обл. Монтана и принос за отговорно и открито управление на институциите по заетостта и за насърчаване на диалога между администрацията и органите по заетостта с всички заинтересовани страни чрез организиране на застъпническа кампания за подобряване ефекта на местно и национално ниво от политиките по насърчаване на заетостта, насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда.

Очакван резултат от кампанията:

 1. Насочване вниманието на Централната администрация на Агенция по заетостта към регионалните нужди по прилагане на програми и мерки за насърчаване на заетостта.
 2. Принос за по-ефективно разпределяне на средствата от националния бюджет и от бюджета на ЕС при изпълнение на политиките по насърчаване на заетостта за уязвимите групи и привеждането им в по-добро съответствие с нуждите на уязвимите групи и работодателите на местно ниво.
 3. Принос на гражданския сектор за разширяване обхвата на стимулите за работодателите при наемане на хора в неравностойно положение с акцент на лицата с увреждания и хората над 55 години с оглед интегрирането им на пазара на труда.

 

В рамките на застъпническата кампания се провеждат срещи със заинтересованите страни в област Монтана.

Устойчивост на съвместните действия на гражданския сектор за подобряване ефекта на местно и национално ниво от политиките по насърчаване на заетостта, насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда ще се постигне и чрез партньорско споразумение за изграждане на застъпническа коалиция по проекта.

30.06.2023г.

ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД ХЛЯБА

В изпълнение на проект „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“ партньорите сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“ (АРРБЦ-Видин) в партньорство със Сдружение „СОЦИУС“ стартираха застъпническа кампания за подобряване ефекта от политиките по насърчаване на заетостта, които са насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда под мотото „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД ХЛЯБА“.

Основна цел на кампанията е да допринесе за засилване ролята на гражданския сектор в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките по заетост в област Видин и принос за отговорно и открито управление на институциите по заетостта и за насърчаване на диалога между администрацията и органите по заетостта с всички заинтересовани страни чрез организиране на застъпническа кампания за подобряване ефекта на местно и национално ниво от политиките по насърчаване на заетостта, насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда.

Очакван резултат от кампанията:

 1. Насочване вниманието на Централната администрация на Агенция по заетостта към регионалните нужди по прилагане на програми и мерки за насърчаване на заетостта.
 2. Принос за по-ефективно разпределяне на средствата от националния бюджет и от бюджета на ЕС при изпълнение на политиките по насърчаване на заетостта за уязвимите групи и привеждането им в по-добро съответствие с нуждите на уязвимите групи и работодателите на местно ниво.
 3. Принос на гражданския сектор за разширяване обхвата на стимулите за работодателите при наемане на хора в неравностойно положение с акцент на лицата с увреждания и хората над 55 години с оглед интегрирането им на пазара на труда.

За успехът на застъпническата кампания се провеждат срещи със заинтересованите страни в област Видин в резултат на които ще се изгради застъпническа коалиция, скрепена с партньорско споразумение за съвместни действия на гражданския сектор за подобряване ефекта на местно и национално ниво от политиките по насърчаване на заетостта, насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда.

Проектът е с продължителност 12 месеца – от 09.08.2022г. до 09.08.2023г.

Основна цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.

05.05.2023г.

ПОКАНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЕМ ЗАЛА И МУЛТИМЕДИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет:  Осигуряване под наем на зала и мултимедия за провеждане на мероприятия за изпълнението на дейностите по проект с наименование „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

05.05.2023г.

ПОКАНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЕМ ЗАЛА И МУЛТИМЕДИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет:  Осигуряване под наем на зала и мултимедия за провеждане на мероприятия за изпълнението на дейностите по проект с наименование „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

05.12.2022г.

ПОКАНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОСИГУРЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

 

Покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет:  Осигуряване и доставка на информационни и канцеларски материали за изпълнението на дейностите по проект с наименование „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

05.12.2022г.

ПОКАНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОСИГУРЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

 

Покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет:  Осигуряване и доставка на информационни и канцеларски материали за изпълнението на дейностите по проект с наименование „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

10.08.2022г.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Във връзка с реализацията на договор за БФП №BG05SFOP001-2.025-0160-C01, „Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския Съюз, с бенефициент Сдружение „СОЦИУС“ и партньор Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“ (АРРБЦ), обявяваме свободни работни места по трудово правоотношение за изпълнение на проектните дейности.

10.08.2022г.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0063-C01, “Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с бенефициент Сдружение “Агенция за регионално развитие и безнис център-Видин“ /АРРБЦ/ и партньор Сдружение „СОЦИУС”, обявяваме свободни работни места по трудово правоотношение за изпълнение на проектните дейности.

12.08.2022г.

ДОГОВОР: № BG05SFOP001-2.025-0160-C01
ПРОЕКТ: Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана
БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „СОЦИУС“
ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ВИДИН“
ПЕРИОД:
12.08.2022г. – 12.08.2023г. – 12 месеца
СТОЙНОСТ: Общо – 58 127.66 лв., в т.ч. Бенефициент – 31 229.28 лв. и Партньор – 26 898.48 лв.
ЦЕЛ: Основна цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.
ЦЕЛЕВА ГРУПА: местните структури на Агенция по заетостта – ДБТ-Монтана, Берковица, Лом и ДРСЗ-Монтана; органите по заетостта – кметове, областен управител на област Монтана и техните служители; местните социално-икономически партньори и НПО; бизнеса; обществеността.
ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Д1 – Граждански мониторинг на прилагането на политиките по насърчаване на заетостта в област Монтана и отправяне на предложения за подобряване на законодателството, качеството и ефекта от услугите и на средата за гражданско участие в управлението на администрациите и органите по заетост.

1. Проучване мнението на страните в процеса по прилагане политиките по заетост.

 1. АНАЛИЗ С ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА и ДОКЛАД с препоръките от прилагането на ПМЗ  в  областта и отправяне на предложения за подобряване на законодателството, качеството на услугите по заетост и на средата за гражданско участие в управлението.

Д2 – Застъпническа кампания за подобряване ефекта от политиките по насърчаване на заетостта, които са насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда под мотото „За равни права на труд и доходи“
Разработване на план за действие и за оценка на застъпническите действия. Актуализиране на плана за действие. Разработка на брошура с целите и очаквани резултати от кампанията.
Сформиране на коалиция. Провеждане на 3 групови мероприятия със заинтересованите страни, на които да се представи визията за кампанията, да се обсъдят проблемите и вариантите за решение.
Д3 – Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

 1. Изготвен план за провеждане на информационната кампания с разписани цели, мерки, срокове и отговорници. Актуализация на плана при необходимост.
 2. Проведена кръгла маса с 15 участника, в т.ч.:  НПО и др. граждански обединения, общините, областна администрация, местните представители на социално-икономическите партньори и др.
 3. Организирана и проведена медийна кампания чрез прессъобщения, участие на експертите в телевизионни и радио предавания и покани към медиите за кръглата маса.

На 09.08.2022  Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“ (АРРБЦ-Видин) в партньорство със  Сдружение „СОЦИУС“ стартира изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-2.025-0063-C01, „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския Съюз.

Основна цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.
Откритото и отговорно управление, което е в услуга на обществото следва да се основава на ефективни форми на комуникация със заинтересованите страни и гражданите и да търси обратна връзка с потребителите на услуги за подобряване на работата и съответствие със завишените обществени и европейски изисквания към демократичното управление.
Този подход е фокуса на проекта.
Целта на проекта е в съответствие с Цел  2 „Открито и отговорно управление“ на процедура BG05SFOP001-2.025 и се постига чрез изпълнението на планираните дейности, всяка от които допринася за специфичните цели.
Дейностите в проекта водят до следните резултати: повишаване взаимодействието между местните заинтересованите страни на трудовия пазар чрез проучване, оценка и препоръки за открито и отговорно управление на институциите и органите по заетостта; нарастване ролята на гражданския сектор при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики чрез проведени: застъпническа кампания насочена към заетостта на най-уязвимите групи и информационна кампания за ролята на гражданския сектор в решаване проблеми на безработицата; подобряване на социално-икономическата среда в региона чрез принос за открито и отговорно управление на администрацията.
Целева група: местните структури на Агенция по заетостта – ДБТ-Видин, Белоградчик, Кула; органите по заетостта – кметове, областен управител на област Видин и техните служители; местните социално-икономически партньори и НПО; бизнеса; обществеността.
Проектът е в съответствие със СЦ 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на ПО 2 на ОПДУ.
Период за изпълнение на договора за БФП: 09.08.2022г. – 09.08.2023г., 12 месеца

Обща стойност на проекта: 58 127.66 лева 

Обща стойност на проекта: 53 796.96 лева 

Финансиране от ЕСФ: 45 727.42 лева  

Национално финансиране: 8069.54 лева  

27.12.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува в резултат на Дейност 2 от проекта разработен анализ, на база проучването за оценка на ефективността на работата на съдебните органи, удовлетвореността на гражданите и бизнеса от взаимоотношенията им със съдебните структури.

 

27.12.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува в резултат на Дейност 2 от проекта разработен механизъм и инструментариум под формата на Интегрирано пособие за прилагане на обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт.

04.02.2022г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува в резултат на Дейност 3 от проекта доклад, за  резултатите от наблюдението на 11 съдебни дела и от проведени 3 кръгли маси, отразяващи общественото мнение в област Видин за дейността на съдебната система.

15.09.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува в резултат на Дейност 1 от проекта разработен анализ, на съществуващите добри практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилищата в област Видин.

07.06.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува Анкетна карта за оценка на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от взаимоотношенията им с органите на съдебната власт.

01.04.2021г.

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВИДИН

Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин“ (АРРБЦ-Видин) кани всички желаещи да се възползват от възможностите, които предлага Бизнес инкубатора към сдружението.

Услуга по бизнес-инкубиране включва предоставяне на помещение в сградата на Бизнес инкубатора, придружено със следния пакет мерки за бизнес подкрепа:

 • Срещи с ръководството на ИНКУБИРАНАТА ФИРМА за активно наблюдение на дейността и реализиране на бизнес-плана, придружени с консултации за развитието на бизнеса;
 • Насочване към компетентни лица и/или институции при необходимост от специфични услуги;
 • Информационни и консултантски бизнес услуги;
 • Поставяне на банер на уеб-сайта на БИЗНЕС ИНКУБАТОРА;
 • Изработване на една мултимедийна презентация;
 • Ползване на офис техника и консумативи;
 • Поддръжка и почистване на общите части и санитарните помещения;
 • Съдействие при разработване на проекти и/или заявления по програми, финансирани от Европейските фондове и/или Националния бюджет на РБългария и/или други международни източници на финансиране и подпомагане на тяхното управление и отчитане.

Допълнителна информация можете да получите:

 • на телефон 094/600017
 • по електронна поща на адрес: office@bcvidin.org
 • на място в сградата на Бизнес инкубатора, ул. Христо Ботев №77, гр. Видин.
10.02.2021г.

На 09.02.2021г стартира изпълнението на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” с бенефициент Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин.

12.02.2019г.

В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

11.02.2019г.

В изпълнение на проект “Спомнете си войната,за да оцените свободата си”,код на проекта ROBG-449,финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния–България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Спомнете си за войната, за да оцените свободата си” код на проекта:ROBG-449, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 г, до 17.00ч

11.02.2019г.

В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект JAMP ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

19.12.2018г.

В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Организация на събития“ по Проект “Драконови лодки” код на проекта:ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч

19.12.2018г.

В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува публична покана и приложения към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016г.,с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Драконови лодки”код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България“

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч