ДОГОВОР: № BG05SFOP001-2.025-0160-C01

ПРОЕКТ: Гражданският сектор за подобряване на административното обслужване в сферата на насърчаване на заетостта в област Монтана

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „СОЦИУС“

ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ВИДИН“

ПЕРИОД: 12.08.2022г. – 12.08.2023г. – 12 месеца

СТОЙНОСТ: Общо – 58 127.66 лв., в т.ч. Бенефициент – 31 229.28 лв. и Партньор – 26 898.48 лв.

ЦЕЛ: Основна цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: местните структури на Агенция по заетостта – ДБТ-Монтана, Берковица, Лом и ДРСЗ-Монтана; органите по заетостта – кметове, областен управител на област Монтана и техните служители; местните социално-икономически партньори и НПО; бизнеса; обществеността.

ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Д1 – Граждански мониторинг на прилагането на политиките по насърчаване на заетостта в област Монтана и отправяне на предложения за подобряване на законодателството, качеството и ефекта от услугите и на средата за гражданско участие в управлението на администрациите и органите по заетост.

  1. Проучване мнението на страните в процеса по прилагане политиките по заетост.
  2. АНАЛИЗ С ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА и ДОКЛАД с препоръките от прилагането на ПМЗ в областта и отправяне на предложения за подобряване на законодателството, качеството на услугите по заетост и на средата за гражданско участие в управлението.

Д2 – Застъпническа кампания за подобряване ефекта от политиките по насърчаване на заетостта, които са насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда под мотото „За равни права на труд и доходи“

  1. Разработване на план за действие и за оценка на застъпническите действия. Актуализиране на плана за действие. Разработка на брошура с целите и очаквани резултати от кампанията.
  2. Сформиране на коалиция. Провеждане на 3 групови мероприятия със заинтересованите страни, на които да се представи визията за кампанията, да се обсъдят проблемите и вариантите за решение.

Д3 – Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

  1. Изготвен план за провеждане на информационната кампания с разписани цели, мерки, срокове и отговорници. Актуализация на плана при необходимост.
  2. Проведена кръгла маса с 15 участника, в т.ч.: НПО и др. граждански обединения, общините, областна администрация, местните представители на социално-икономическите партньори и др.
  3. Организирана и проведена медийна кампания чрез прессъобщения, участие на експертите в телевизионни и радио предавания и покани към медиите за кръглата маса.
 
 
 

 ДОГОВОР:  №BG05SFOP001-2.025-0063-C01,

ПРОЕКТ: „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“

На 09.08.2022    Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин“ (АРРБЦ-Видин) в партньорство със  Сдружение „СОЦИУС“ стартира изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-2.025-0063-C01, „Активизиране на гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване на заетостта в област Видин“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския Съюз.
Основна цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по заетостта.
Откритото и отговорно управление, което е в услуга на обществото следва да се основава на ефективни форми на комуникация със заинтересованите страни и гражданите и да търси обратна връзка с потребителите на услуги за подобряване на работата и съответствие със завишените обществени и европейски изисквания към демократичното управление.
Този подход е фокуса на проекта.
Целта на проекта е в съответствие с Цел  2 „Открито и отговорно управление“ на процедура BG05SFOP001-2.025 и се постига чрез изпълнението на планираните дейности, всяка от които допринася за специфичните цели.
Дейностите в проекта водят до следните резултати: повишаване взаимодействието между местните заинтересованите страни на трудовия пазар чрез проучване, оценка и препоръки за открито и отговорно управление на институциите и органите по заетостта; нарастване ролята на гражданския сектор при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики чрез проведени: застъпническа кампания насочена към заетостта на най-уязвимите групи и информационна кампания за ролята на гражданския сектор в решаване проблеми на безработицата; подобряване на социално-икономическата среда в региона чрез принос за открито и отговорно управление на администрацията.
Целева група: местните структури на Агенция по заетостта – ДБТ-Видин, Белоградчик, Кула; органите по заетостта – кметове, областен управител на област Видин и техните служители; местните социално-икономически партньори и НПО; бизнеса; обществеността.
Проектът е в съответствие със СЦ 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на ПО 2 на ОПДУ.
Период за изпълнение на договора за БФП: 09.08.2022г. – 09.08.2023г., 12 месеца

Обща стойност на проекта: 58 127.66 лева

Обща стойност на проекта: 53 796.96 лева

Финансиране от ЕСФ: 45 727.42 лева

Национално финансиране: 8069.54 лева