БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Основната цел на бизнесинкубатора е да подпомага развитието на фирмите наемателки, докато укрепнат и бъдат в състояние сами да оцелеят на пазара. Конкретната дейност на бизнесинкубатора включва: 

 • Пряка техническа помощ за местните фирми и предприемачи посредством:
           подкрепа за нови икономически инициативи
           управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации от експертите в екипа на инкубатора
           курсове за обучение и квалификация
           улеснен достъп до финансиране
           предоставяне на свободни помещения за фирмите на цени, по-ниски от пазарните
           офис и административна подкрепа, вкл. ползване на услуги и оборудване – Интернет, факс, компютър, куриерски и пощенски услуги
           насърчаване на деловите връзки и сътрудничеството между местни и чуждестранни фирми

 • Подкрепа за конкретни целеви групи (безработни, представители на малцинствата, хора с увреждания):
           преодоляване на социалната изолация
           специализирани програми за обучение
           създаване на нови фирми и условия за разкриване на нови работни места
           ускоряване развитието на нови фирми.