Проект: “Популяризиране на културния туризъм в трансграничния регион”

Водеща организация: Търговско-промишлена палата Враца – клон Берковица
Партньори
: Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин, Регионална икономическа камара – Ниш, Регионална икономическа камара  – Зайчар
Начална дата на проекта22.01.201г.
Продължителност на проекта
: 12 месеца
Цели на 
проекта Общата цел на проекта е популяризиране на културните ресурси на територията на проекта, чрез серия от съвместни дейности, общи продукти и структури, за създаване на свързващо звено между населението в трансграничния регион.Специфичните цели на проекта са:
– Подпомогане икономическото развитие на трансграничния регион и увеличаване на неговата конкурентоспособност чрез реализиране на потенциала му в сектора на културния туризъм;
– Популяризиране и опазване на културното и традиционното наследство на трансграничния регион;
– Насърчаване на бизнес сътрудничеството между заинтересованите страни в сектора на културния туризъм от трансграничния регион чрез създаване на мрежа от активните фирми в туристическия сектор, особено в областта на културния туризъм, разработването на общи туристически пакети, срещи на бенефициентите и обучения, организиране на Традиционен фолклорен фестивал “Cultour”;
– Популяризиране на целевия трансграничен регион в Сърбия, България и чужбина, като туристическа дестинация в областта на културния туризъм чрез различни промоционални дейности.
Целеви групи:

1) Потенциалните потребители на интернет сайта, Гайд за културния туризъм, DVD-та с туристически пакети, DVD-та с филм за Традиционния фолклорен фестивал “Cultour”, който ще се възползват от електронната информация, предоставена по въпросите, свързани с културния туризъм в трансграничния регион;
2) Работещите в туристически фирми, организации, свързани с туризъм, туристически агенции, туроператори, туристически информационни центрове, които ще участват в срещите и обученията за бенефициенти и ще повишат уменията си по управлението на културния туризъм;
3) 
Държавните служители, работещи в местните власти, които ще участват в обученията и срещите на бенефициенти.
4) Участниците и публика
та на традиционния фолклорен фестивал, които ще обогатят своята култура и знания за фолклорните песни, танци и обичаи в трансграничния регион на България и Сърбия.
Дейности по проекта:
1) Първа партньорска среща
2) Отворен информационен ден
3) Идентифициране и оценка на културните ресурси за развитие на културния туризъм в целевия регион
4) Първа среща на бенефициентите
5) Разработване на туристически пакети
6) Разработване на уебсайт на проекта
7) Разработване на Гайд за културния туризъм
8) Втора среща  на бенефициентите
9) Традиционен фолклорен фестивал “Cultour”
10) Представяне и популяризиране на проекта
11) Информираност и публичност
12) Управление и координация на проекта

Очаквани резултати от проекта
:
Четири общи туристически пакета за културния туризъм, записани на ДВД;
Гайд за културния туризъм на Английски, Сръбски и Български език;
Традиционен фолклорен фестивал “Cultour” , филмиран на ДВД;
Две трансгранични срещи на бенефициентите;
Уебсайт за насърчаване на целевия регион като културна туристическа дестинация;
Отворени информационни дни и финална пресконференция;
Промоционални материали за целевия регион като културна туристическа дестинация (дипляни, тениски, химикалки и др.

Туризъм триатлон Финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Име на проекта: Туризъм триатлон Финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
Партньори: Туристическа организация Община Неготин, Туристическа организация Община Кладово, Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин
Продължителност на проекта: 05.11.2013-04.11.2014
Цели на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи трансграничното сътрудничество и да допринесе за социалното и икономическо развитие на трансграничната зона между Сърбия и България в трите общини (по-конкретно Кладово, Неготин и Видин) чрез развитие на съвместен туристически продукт.
Другите по-конкретни цели на проекта са:
Развитието на туризма и промоция на трансграничната зона чрез съвместния туристически продукт – туристически триатлон, засилване на капацитета на местната общност в обласатта на туризма и принос към развитието на селските региони в трансграничната зона
Целеви групи: местната общност; местни фирми в областта на туризма, доставчици на туристически услуги, местни организации, винопроизводители, клубове по катерене, воден туризъм, др; туристи – местни туристи от България и Сърбия и чуждестранни туристи от Германия, Словения, Австрия, Холандия, Швейцария и Румъния
Дейности по проекта:
1. Структуриран на новия туристически продукт – туристически триатлон: пешеходен, вело и кану туризъм от Железни врати до Златорожието
2. Развитие на туристическа инфраструктура в целевия регион, за да се направят туристическите обекти по-достъпни и привлекателни и да се задържат туристите в региона
3. Изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни
4. Промотиране на съвместния туристически продукт
5. Анализ на връзките между новият туристически продукт и съществуващите продукти
6. Управление и координиране на проекта
Резултати по проекта:
Увеличено трансгранично движение на хора и обмен на стоки и услуги в региона с 10%
Увеличена публична информираност по отношение на използването на местните ресурси с 20%
Увеличен брой на туристите идващи в региона с 10%
Увеличен среден период на престой на туристите в региона с 10%
Увеличен приход от туристически дейности в целевия регион с 15 %