РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Кликнете на  проект, за да научите повече

1.“Създаване на Агенция за регионално развитие и бизнес център -Видин” BUL/012/G/01/11


2.Проект за изграждане на стоково тържище 97/1-BU/RO-001


3.Бизнес инкубатор – Види


4.Проект “Бизнес инкубатор от второ ниво”  BUL/99/022/С/01/99


5.“Създаване на център за работа с НСО в Северозападна България


6.“По-отговорна Северозападна България” Източник на финансиране: Американската агенция за международно развитие 
7.Проект CRS / България “Програма за микрофинансиране”- Източник на финансиране:  USAID


8.“Създаване на заетост чрез подкрепа на бизнеса” – Проект JOBS


9.Разширяване на възможностите за ускорено развитие на сектора на малки и средни предприятия в България”, BG 9908.02


10.Шанс за трудова и професионална реализация.
Източник на финансиране: Програма ФАР на ЕС, ИСС, ПО.
 

11.Дунавски Еврорегионален Граждански Форум Източник на финансиране: Програма PHARE/C.B.C BG-RO, Фонд за малки проекти


12.Гражданска инициатива за регионално развитие


 13.Проект 100 “Създаване наконкурентоспособни стартиращи фирми”


14.Да работим заедно (BG 2202/000-623-04-016)


15.“Занаяти” – алтернатива за заетост на групи в неравностойно положение16.Изход от лабиринта – създаване на трудова
борса 2005-044-JOBS17.“Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”


18.“Мениджмънт консултиране на място в подкрепа развитието на алтернативен бизнес в Област Видин”, 
BG 2003/004-937.11.01-02.014


19.“Услуги за заетост в община Видин”, Дог. №5040210606023


20.“Услуги за заетост в община Димово”, Дог. №5040210606024


21.“Маркетинг  на туристическата дестинация на  цялата погранична област на България и Сърбия”, BG 2004/016-785.01.01.01-015 22.“Подпомагане на малък бизнес”, 
 номер на договора 504033090709


23.“Възпитаване на трансграничен шахматен дух” BG 2005/017- 457.02.007

 

 1. 24. Име на проекта: “Гражданският сектор – фактор в местното развитие”, номер на договора 07-23-111-С
 2. 25. Име на проекта: “Повишаване качеството на работната сила в град Видин” – ESF-2101-05-04002


  Име на проекта: “Знанието е сила”, договор № BG2006/018-343.10.01-3.05.

 

 1. Име на проекта: „Приятели на 64 квадрата” 2(2i)-3.3-3   MIS-ETC code: 635; Програма  за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013

 

 1. Име на проекта: „ Ускоряване на трансграничното икономическо развитие – конкурентноспособност чрез качество и иновации”  2(2i)-3.1-15 MIS ETC  код: 646

 

 1. Име на проекта: „ Грижовна среда за бизнеса – най–краткия път за трансгранично развитие” 2(2i)-3.1-7 MIS-ETC code: 650

 

 1. Име на проекта: „ Насърчаване на чуждите инвестиции в трансграничния регион чрез създаване и развитие на центрове за конкурентоспособност” 1-3.1-11 MIS-ETC 35

 

 1. Име на проекта: „Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне идентичността на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана” 1-3.1-10 MIS-ETC code: 32

 

 1. Име на проекта:  ИНОЛИНК – Свързване на  иновационния потенциал в работата на  МСП  в Източна Сърбия и Северозападна България

 

 1. Име на проекта:Мрежа за трансгранично сътрудничество м-у България и Сърбия в туристическият сектор.

 

 1. Име на проекта: „ Дунавски вело маршрут” 1-3.1-9  MIS-ETC code: 32

 

35.Име на Проекта „Трансгранична младежка олимпиада ” MIS ETC Code 549 


 1. 1. Име на проекта: “Създаване на Агенция за регионално развитие и бизнес център -Видин” BUL/012/G/01/11
  Източник на финансиране
  : Програмата на ООН за развитие
  Водеща организация:
   Програмата на ООН за развитие
  Партньори: Международна организация по труда
  Общ бюджет: 60 862 щ.д.
  Срок на изпълнение:  1998 – 2000 г.
  Цели: Създаване на действаща структура за подкрепа на малките и средни предприятия и безработните от област Види
  Целева група: микро, малки и средни предприятия, безработни лица, земеделски производители
  Oсновни дейности: Създаване и укрепване на АРРБЦ – Видин. Създаване на капацитет за предоставяне на услуги на местни предприемачи. Проучване на местната социално-икономичекса среда. Организиране и провеждане на обучения за предприемачи. Насърчаване на стартиране на бизнес от безработни лица.
  Постигнати резултати:
   Създадена и функционираща Агенция за регионално развитие и Бизнес център във Видин.
   

НАЧАЛО

 

 1.  Име на проекта: Проект за изграждане на стоково тържище 97/1-BU/RO-001
  Източник на финансиране
  : Фар КРЕДО
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: Община Видин, НПО от гр.Крайова, Румъния
  Общ бюджет
  : 14 300 лв.
  Срок на изпълнение:   1998 – 1999 г.
  Цели: Проучване и създаване на проект за стоково тържище във Видин
  Целева група: Микро и малки предприятия
  Постигнати резултати: Проучване, подготовка на правна рамка и изготвяне на архитектурен проект за изграждане на стоково тържище. Организирани и проеведени три търговски панаира и един Коледно-новогодишен базар.

          НАЧАЛО

 

 1. 3. Име на проекта: Бизнес инкубатор – Види
  Източник на финансиране
  : РИФ чрез Световна Банка
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: Община Видин
  Общ бюджет: 45000 щ.д.
  Срок на изпълнение:
     1999 – 2000г.
  Цели: 
  Създаване на механизъм за подкрепа на предприемачите от МСП, изграждане на капацитет и услуги
  Целева група: 
  стартиращи предпемачи и предприемачи, желаещи да разширят своята дейност
  Oсновни дейности:
   Проучване и проектиране. Провеждане на търг за избор на фирма изпълнител. Извършване на стрително-ремонтните дейности.
  Постигнати резултати:
   Извършен ремонт на сграда, предоставена от общината за нуждите на Бизнес инкубатора.

НАЧАЛО

 

 1. 4. Име на проекта: Проект “Бизнес инкубатор от второ ниво”  BUL/99/022/С/01/99
  Източник на финансиране
  : Американската агенция за международно развитие,  по програма “Дунавска инициатива
  Водеща организация: Програмата на ООН за развитие
  Партньори: Община Видин, АРРБЦ – Видин
  Общ бюджет: 71 460 щ.д.
  Срок на изпълнение:   1999 – 2000г.
  Цели: Създаване на механизъм за подкрепа на предприемачите от МСП, изграждане на капацитет и услуги
  Целева група: стартиращи предпемачи и предприемачи, желаещи да разширят своята дейност
  Oсновни дейности: Проектът получава финансиране за оборудване на общи помещения за нуждите на екипа и предоствяне на услуги на клиенти на бизнес инкубатора. Подбор на фирми-наематели, желаещи да започнат собствена дейност или да разширят съществуваща. Предоставяне на консултации за стартиране на самостоятелна дейност, за закупуване на необходимо оборудване, организиране и провеждане на обучения в областта на предприемачеството, проучване на пазара, осъществяване на връзки с доставчици. Организиране и провеждане на конкурси за насърчаване на предприемачеството сред младите хора. Разработване на финансов инструмент за подкрепа на микро и мали фирми – финансов лизинг.
  Постигнати резултати: Работещ бизнес инкубатор с 7 стартиращи и 3 разширяващи своята дейност фирми. Предоставени над 200 консултации и информация на фирмите наемателки. Организирани и проведени 6 обучения в сферата на предприемачеството. Проведени 2 конкурса за насърчаване на предприемачеството сред млади хора. Обучен екип на АРРБЦ – Видин за предоставяне на услугата “бизнес инкубиране”. Предоставени 10 лизинга на стартиращи и съществуващи микро и малки фирми.

НАЧАЛО

 

 1.  Име на проекта: “Създаване на център за работа с НСО в Северозападна България”
  Източник на финансиране
  : Програма “Демократична мрежа” на Американската агенция за международно развитие
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: няма
  Общ бюджет: 113 356 щ.д.
  Срок на изпълнение:   2000 – 2002г.
  Цели: Подпомагане на институционалното развитие на нестопанския сектор в района на Северозападна България, координиране усилията им и повишаване на ефекта от тяхната дейност (областите Видин, Монтана и Враца)
  Целева група: организации с нестопанска цел от областите Видин, Враца и Монтана
  Oсновни дейности: обучение, информационно обслужване, консултантска и техническа помощ за НСО от областите Видин, Монтана и Враца
  Постигнати резултати: Издаване на каталог с 54 организации с нестопанска цел от СЗ България. Повишаване на капацитета на НПО от региона чрез проведени 10 обучения.

НАЧАЛО

 

 1.  Име на проекта: “По-отговорна Северозападна България”
  Източник на финансиране
  : Американската агенция за международно развитие
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: Асоциация на дунавските общини
  Общ бюджет: 104 693 щ.д.
  Срок на изпълнение:   2000 – 2001г.
  Цели: Подпомагане на институционалното развитие на нестопанския сектор в района на Северозападна България, координиране усилията им и повишаване на ефекта от тяхната дейност (областите Видин, Монтана и Враца)
  Целева група:11 общински администрации на територията на област Видин

 

НАЧАЛО

 

 1.   Име на проекта: Проект CRS / България “Програма за микрофинансиране”- Източник на финансиране:  USAID;
  Водеща организация: Католически служби за помощи на САЩ в България
  Партньори: АРРБЦ – Видин
  Общ бюджет: 28 642 щ.д.
  Срок на изпълнение:   1998 – 2000г.
  Цели: Микро финансиране на стартиращи предприемачи, чрез създаване на кооперации
  Целева група: микро и малки фирми от регион Видин
  Oсновни дейности:
   предоствяне на достъп до схема за кредитиране на микро и малки фирми чрез създаване на кредитни кооперации
  Постигнати резултати: създадени 4 кредитни кооперации

 

НАЧАЛО

 

 1. 8. Име на проекта: “Създаване на заетост чрез подкрепа на бизнеса” – Проект JOBS
  Източник на финансиране: 
  МТСП чрез  Програмата на ООН за развитие
  Водеща организация: проект JOBS
  Партньори: АРРБЦ – Видин
  Общ бюджет: за периода 2005-2008 – 82270лв.
  Срок на изпълнение: 2001-продължава
  Цели
  : Основната цел на проекта е да подпомага развитието на фирмите наемателки на инкубатора, както и други микро и малки фирми, безработни и земеделски производители, чрез улеснен достъп до финансиране на бизнеса от схемата за финансов лизинг на проекта. Друга цел на проекта е предоставянето управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации, източници за финансиране на бизнеса, пр овеждане на компютърни, езикови и професионално-квалификационни обучения чрез лицензиран от НАПОО професионален център.
  Целева група: Микро, малки и средни предприятия, малки фирми – клиенти и наематели на инкубатора, безработни, земеделски производители, хора с увреждания, малцинствени общности.
  Oсновни дейности: Схема финансов лизинг в подкрепа на микро и малки предприятия; Бизнес инкубиране; Подкрепа за стартиране на собствен бизнес; Широка гама информационни и консултантски услуги; Мобилизация на възможности и ресурси за по-лесен достъп до кредити; създаване на стимули за разкриване на работни места и обучение;
  Постигнати резултати: 1795 обучени; 319 запазена заетост; 54 създадени нови работни места; 35 усвоени лизинга от МСП

 

НАЧАЛО

 

 1.  9. Име на проекта: “Разширяване на възможностите за ускорено развитие на сектора на малки и средни предприятия в България”, BG 02
  Източник на финансиране: 
  Програма ФАР на ЕС
  Водеща организация: БАРДА
  Партньори: АРРБЦ – Видин
  Общ бюджет: 40 506 лв.
  Срок на изпълнение: 2000-2002
  Цели: Създаване на капацитет на Агенциите за Регионално Развитие (АРР) за работа с малки и средни предприятия (МСП) и Европейски пред-присъединителни и структурни фондове
  Целева група: бизнес подкрепящи организации, членове на БАРДА и микро, малки и средни фирми на територията на областите Видин и Монтана
  Oсновни дейности: Повишаване на капацитета на екипа за предоствяне на услуги и работа в мрежа за обмяна на опит и добри практики. Създаване на база данни за действащите фирми на територията на областите Видин и Монтана. Подкрепа за създаване и развитие на организация за подкрепа на бизнеса в Област Монтана. Постигнати резултати: Създадена е Агенция за рефионално развитие 2000 – Монтана, повишен е капацитет на двете агенции за предоставяне на услуги на бизнеса и за проучване и анализ на нуждите на фирмите от двата региона. Предоставени информации и консултации, обучения на микро ималки фирми от двата региона.

 

НАЧАЛО

 

 1.  10. Име на проекта: Шанс за трудова и професионална реализация
  Източник на финансиране:
   Програма ФАР на ЕС, ИСС, ПО
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: Информационен бизнес център за регионално развитие –
  Белоградчик
  Общ бюджет: 178 778лв
  Срок на изпълнение: 2003г.
  Цели: Намаляване нивото на безработица в района на Видин и Белоградчик. Квалификация на безработни. Преквалификация на заети лица в МСП. Утвърждаване на АРРБЦ като Център за професионално обучение
  Целева група: Безработни лица и заети лица в МСП
  Oсновни дейности: Професионално обучение на безработни лица.
  Организиране и провеждане на професионални обучения за 336 безработни
  лица
  Постигнати резултати: Обучени 336 безработни и заети лица в 15
  специалности.

 

НАЧАЛО

 

 1. 11. Име на проекта: Дунавски Еврорегионален Граждански Форум

    Източник на финансиране: Програма PHARE/C.B.C BG-RO, Фонд за малки проекти

    Водеща организация: АРРБЦ – Видин

    Партньори: Агенция за регионално развитие на Югозападна Олтения Крайова, Румъния

    Общ бюджет: 21 521 евро

    Срок на изпълнение: 2003г

    Цели: Навлизане на нестопанските и граждански организации от
   Северозападна
   България (области Видин, Монтана и Враца) и област Долж в Румъния в
   процесите на трансгранично сътрудничество за социално-икономическото
   развитие на двата региона.
    Целева група: 
Неправителствени организации от България и Румъния
    Oсновни дейности: Подготовка на каталог с база данни за НПО в СЗ
   България
   и ЮЗ Румъния; Изготвяне на инфирмационен бюлетин; създаване на
   международна НПО.
    Постигнати резултати: създаване и регистриране на Сдружение “Дунавски     ЕвЕВрорегионален Граждански Форум” с участието на български и румънски
   представители на НПО. Издаване на два бюлетина за НПО. Издаване и
   разпространяване на каталог с база данни за НПО от пограничния регион на 
   СЗ България и ЮЗ Румъния. Изработено и представено проучване за добри
   практики в работата на НПО на международна конференция.

 

 

НАЧАЛО

 

 1. 12. Име на проекта: Гражданска инициатива за регионално развитие
  Източник на финансиране: Програма “Европейска инициатива за демокрация и човешки права” на ЕС
  Водеща организация: АРРБЦ – Видин
  Партньори: АРРБЦ 2000 – Монтана, АРИР – Враца
  Общ бюджет: 34 798 лв.
  Срок на изпълнение: 2003г.
  Цели: устойчиво развитие и консолидиране на гражданския сектор в СЗ България и регламентиране на взаимоотношенията му с местните и регионални власти за достъп до процеса на вемане на решения.
  Целева група: Представители на нестопанския сектор от СЗБългария и представители на публичната администрация
  Oсновни дейности: проучване на европейския опит, обучителни семинари, изработване и приемане на Концепция за участие на гражданското общество в местното и регионално развитие на СЗ България, създаване на граждански форум, медийни дискусии, издаване на бюлетин, провеждане на конференция.
  Постигнати резултати: проучен и адаптиран европейски опит в междусекторното сътрудничество. Създаден и действащ легитимиен механизъм за участие на гражданското общество в процесите на вземане на решения в района на СЗ България. Създадени 4 местни, 3 областни и един регионален Граждаснки форум. Повишен е капацитет на НСО и публичните власти, чрез обучение на 60 представители в европейски практики на междусекторното партньорство  в полза на развитието. Публикуван е европейския и българския опит в държавно-общественото партньорство в бюлетин.

 

НАЧАЛО

 

 1. 13. Име на проекта: Проект 100 “Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми”
  Източник на финансиране: Министерство на икономиката и енергетиката с подкрепата на Програмата на ООН за развитие, чрез проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS).
  Водеща организация: Проект JOBS
  Партньори: АРРБЦ – Видин
  Общ бюджет: 224250 BGL
  Срок на изпълнение: 2003-2004г.
  Цели: подкрепа за създаване на нови фирми и цялостна подкрепа за стартиращи предприемачи.
  Целева група: физически лица, които имат бизнес идея, желаят да стартират микро или малък собствен бизнес, лично участват в етапите на Проекта и са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на бъдещата стопанска дейност
  Oсновни дейности: Кандидатстване за участие в проекта с конкретна бизнес идея u предварителен подбор на участниците; Провеждане на обучение на одобрените кандидати в два модула: Бизнес планиране и Маркетинг чрез Интернет; Изпитни тестове – издържалите продължават участието си в проекта; Подробно разработване на бизнес план с консултантската помощ на Бизнес центъра; Провеждане на национален конкурс за безвъзмездна помощ за стартиране на стопанска дейност: подаване на бизнес планове, експертна оценка и обявяване на одобрените кандидати; Регистрация на фирми от одобрените кандидати и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ; Подкрепа на новосъздадените фирми с консултации, бизнес услуги, достъп до финансов лизинг; Контрол и отчетност на изпълнението на договорите.
  Постигнати резултати: Подадени заявления за участие в проекта: 433,
  Обучени кандидати: 62, Подадени бизнес планове в конкурс за безвъзмездно финансиране по проекта: 49; Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 15, Създадени фирми: 15.

 

НАЧАЛО

 

 1.         Име на проекта: Да работим заедно (BG 2202/000-623-04-016)
   Източник на финансиране
  : програма ФАР на ЕС, ТГС България – Румъни
   Водеща организация: АРРБЦ – Видин

     Партньори: PLIMM – Калафат и CLIMM – Крайова , Румъния

     Общ бюджет: 103 904 лв.

     Срок на изпълнение: 2004 – 2005 г.

     Цели: Подобряване на икономическото развитие на трансграничните
 райони Видин, Враца, Монтана в България и Долж в Румъния чрез
 подпомагане развитието на сектора на малките и средните
 предприятия Създаване на сътрудничество между представители на
 сектора на МСП с цел подобряване на отношенията производител-снабдител

     Постигнати резултати: Осъществени 5 бизнес мисии със 125
 участника от   България и Румъния; разработен “Наръчник на инвеститора”

 

 

НАЧАЛО

 


 1.  Име на проекта “Занаяти” – алтернатива за заетост на групи в неравностойно положение

  Финансираща институция: Фонд за специални проекти на Проект JOBS
  Водеща организация:
  Партньори: 
  Фондация “Подкрепа за реализация”, Видин; Сдружение “Основна организация на инвалидите”, Видин
  Общ бюджет: 21 004.56 лева
  Срок на изпълнение: 2005 г.
  Цели: Създаване на алтернатива за заетост на представители на групи в неравностойно положение. Възраждане на занаятчийското производство на сувенири в област Видин
  Целева група: представителите на групи безработни лица в неравностойно положение (рискови групи
  Основни дейности: Създаване на Кооперации и провеждане на обучения..
  Постигнати резултати: Учредяване на Кооперация “Живот” за хора с увреждания произвеждаща уникални, типични за региона сувенири с 24 членуващи в нея лица. Издадена брошура в 500бр. за Кооперацията. Създадено “Ателие за занаяти” в Бизнес инкубатор – Видин. Проведени обучения на 24 лица по “Текстил” – тъкани и шивашки изделия и “Дървообработване” – резбовани изделия.

 

 

НАЧАЛО


 

 1.  Име на проекта: Изход от лабиринта – създаване на трудова
  борса 2005-044-JOBS
  Финансираща институция
  : Фонд за специални проекти на
  Проект JOBS
  Водеща организация: АРРБЦ Видин
  Партньори: ДБТ Видин, АРИР Сливен.
  Общ бюджет: 19 000 лв.
  Срок на изпълнение:  2004г.-2005 г.
  Цели: изграждането на действащ механизъм за облекчаване на
  безработицата и подкрепа на МСП в сферата на управление на персонала – Трудова борса, конкретна потребност на трудовия пазар в област Видин
  Целева група: дълготрайно безработни лица и предприемачи от МСП в
  сферата на управление на персонал
  Основни дейности: провеждане на мотивационни тренинги и консултации; изграждане на информационен софтуер и уеб портал; обучение на екипа на Трудовата борса и оборудване на офис; провеждане на конференция по проблемите на заетостта
  Постигнати резултати: Регистрация на трудова борса. Обучен екип и
  трудов посредник за предлагане на новата услуга. Разработен правилник и документи за регистриране и управление на трудовата борса.
  90 дълготрайно безработни
  лица, включени в мотивационни обучения. 150 безработни лица,
  консултирани от юрист, трудов посредник и психолог. Създадена е база
  данниза 175 безработни лица Реализирана трудова заетост на 25 лица. Провеждане на Конференция по проблемите на заетостта с 40
  предприемачи. Предоставени
  консултации на 60 предприемачи. 60 работодатели са подали заявки за
  свободни работни места Активен уеб сайт на Трудовата борса

 

 

НАЧАЛО

 

17.Име на проекта: “Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”, компонент “Създаване на стабилна заетост чрез подкрепа на бизнеса”
Финансираща институция: програма ФАР, българското правителство, ПРООН
Водеща организация: АРРБЦ – Видин, дейности в Община Лом
Партньори: няма
Общ бюджет за компонента: 37092лв.
Срок на изпълнение: 01.11.2004-30.11.2006 г.
Цели: Подпомагане на лица от малцинствен ромски произход за достъп до финансиране, чрез провеждане на обучения по “Започнете собствен бизнес” и кандидатстване към различни източници за финансиране на собствен бизнес.
Целева група: краткосрочно и дългосрочно безработни лица, новорегистрирани и действащи фирми на лица от  малцинствен ромски произход.
Основни дейности: поощряване на социалната и икономическа интеграция на граждани от етнически малцинства в неравностойно положение, насърчаване на добри междуетнически отношения и подобряване на условията на живот на малцинствени общности
Постигнати резултати: подпомогнати 19 предприемачи с достъп до финансиране (7 по схемата за финансов лизинг, 7 от Гаранционен фонд за микрокредитиране, 2 по Проект 100, 2 бизнес плана към Дирекция “Бюро по труда”, 1 бизнес план към Агенция за хората с увреждания), обучени 51 безработни в курс “Започнете собствен бизнес”, създадени 29 работни места.

 

 

НАЧАЛО

 

 1. 1 Име на проекта: “Мениджмънт консултиране на място в подкрепа развитието на алтернативен бизнес в Област Видин”, BG 2003/004-937.11.01-02.014
  Финансираща институция: Програма ФАР “Алтернативна заетост”, МТСП
  Водеща организация: АРРБЦ –  Видин
  Партньори: няма
  Общ бюджет:
   82 144 лв.
  Срок на изпълнение:  01.04.2006 – 01.02.2007 г.
  Цели: Да се подпомогнат алтернативните форми на малкия бизнес в област Видин в три сектора: строителство, земеделие и туризъм чрез мениджмънт консултации на място на 30 фирми и да се създадат 15 нови работни места
  в консултираните фирми.
  Целева група: 60 МСП, работещи в сферите на строителството, земеделието и туризма и безработни лица
  Oсновни дейности: Обучение и консултации на място на микро и малки фирми от област Видин от три сектора в основи на управлението, финанси, маркетинг, управление на човешките ресурси и бизнес планиране. Създаване на 15 нови работни места
  Постигнати резултати: Обучени 90 фирми; проведени 3 тридневни семинара;  консултирани на място 30 фирми; разработени 30 бизнес плана, създадени 15 нови работни места

 

 

НАЧАЛО
 1. 19. Име на проекта: “Услуги за заетост в община Видин”, Дог. №5040210606023
  Финансираща институция
  : Програма “Активни услуги на пазара на труда” на АЗ към  МТСП
  Водеща организация: “Бизнес център” ЕООД
  Партньори: няма
  Общ бюджет: 23 431.44 лв.
  Срок на изпълнение:01.2007г. – 15.11.2007
  Цели: Предприемане на мерки за заетост на търсещите работа лица чрез предлагане на услуги за заетост с използване на пакет от посреднически услуги
  Целева група: Безработни лица от Община Видин
  Oсновни дейности: индивидуална консултация на бенефициентите; изготвяне на профили на лицата, оценка на уменията, пречките и възможностите за устройване на работа; Мотивационен тренинг; Провеждане на обучение “Започни собствен бизнес”; посредничество и устройване на работа;
  Постигнати резултати: 24 души участвали получили услуги за заетост. Изготвени 24 плана за действие за трудова заетост. Изработени 24 профила
   и портрета. Създадени  24 оценки за възможностите и пречките за намиране на работа. 12 лица завършили обучение ЗСБ. Устройване на работа на 10 безработни лица

 

 

НАЧАЛО


 

 1. 20. Име на проекта: “Услуги за заетост в община Димово”, Дог. №5040210606024
  Финансираща институция
  : Програма “Активни услуги на пазара на труда” на АЗ към  МТСП
  Водеща организация: “Бизнес център” ЕООД
  Партньори: няма
  Общ бюджет: 25 000лв.
  Срок на изпълнение:  01.2007-15.11.2007
  Цели: Предприемане на мерки за заетост на търсещите работа лица чрез предлагане на услуги за заетост с използване на пакет от посреднически услуги
  Целева група: Безработни лица от Община Димово
  Oсновни дейности: индивидуална консултация на бенефициентите; изготвяне на профили на лицата, оценка на уменията, пречките и възможностите за устройване на работа; Мотивационен тренинг; Провеждане на обучение “Започни собствен бизнес”; посредничество и устройване на работа;
  Постигнати резултати: 24 души участвали получили услуги за заетост. Изготвени 24 плана за действие за трудова заетост. Изработени 24 профила и портрета. Създадени  24 оценки за възможностите и пречките за намиране на работа. 12 лица завършили обучение ЗСБ. Устройване на работа на 10 безработни лица

 

НАЧАЛО 

       21 Име на проекта: “Маркетинг  на туристическата дестинация на  цялата погранична област на България и Сърбия”, BG 2004/016-785.01.01.01-015
Финансираща институция:
 ФАР ТГС България – Сърбия
Водеща организация: АРРБЦ –  Видин
Партньори: Регионален център за развитие на малки и средни предприятия “Тимок” – Зайчар, Сърбия; АРРБЦ 2000 Монтана, РБЦМСП – Перник, Регионална търговска палата – Зайчар, Сърбия и РЕЕДА-Ябланица, Сърбия.
Общ бюджет: 134 541.54 лв.
Срок на изпълнение:  01.12.2006 – 30.11.2007
Цели: Промоциране на пограничната област между България и Сърбия като туристическа дестинация.
Целева група: туристически фирми и органиации, работещи в сферата на туризма
Основни дейности: сформиране на екип; провеждане на тръжни процедури; проучване на място на туристическата инфраструктура; разработване на съвместна маркетингова стратегия за пограничния регион на България и Сърбия като туристическа дестинация; разработване на интерактивен уеб сайт; производство на интерактивни дискове, брошури и ДВД филм; организиране и провеждане на семинари за туристически фирми, представяне на туристическа борса.
Постигнати  резултати: Създена база данни за туристическата
инфраструктура в пограничния регион. Развита Маркетинговата стратегия на пограничния регион на България и Сърбия. Разработен интереактивен сайт – http://see.bcvidin.org. Заснет ДВД филм с туристическите дестинации в пограничните области на 5 езика. Изработени промоционални материали (брошури). Проведени 2 тридневни семинара с 50 участника – 25 от БГ и 25 от Сърбия, представители на фирми в областта на туризма. Представяне на презентационни туристически материали на две национални туристически
борси – една в Сърбия и една в България

 

НАЧАЛО

 

 

 1. 22. Име на проекта: “Подпомагане на малък бизнес”,  номер на договора 504033090709
  Източник на финансиране: Програма “Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта по Заeмно споразумение със Световната банка
  Водеща организацияАРРБЦ  – Видин
  Партньори: 
   няма
  Общ бюджет: 45 477 лв.
  Срок на изпълнение 12.2007-19.08.2008
  Цели: Да активизира пазара на труда, да насърчи разкриването на нови работни места, да окаже подкрепа на лица в неравностойно положение на пазара на труда
  Целева група: трайно безработни, застрашени от безработица лица, малцинствени групи и други, от област Видин и микро/ малки предприятия.
  Основни дейности: Оповестяване на проекта, Подбор на бенефициенти – безработни лица, Обучителни семинари – безработни лица, Бизнес консултации – безработни лица, Стартиране на собствен бизнес, Подбор на бенефициенти – фирми, Обучителни семинари – фирми, Бизнес консултации – фирми, Мониторинг
  Постигнати резултати: излъчвани 100 малки обяви по Телевизия Видин. Създаден и сайт на проекта – http://pmb.bcvidin.org. Подбор на бенефициенти-безработни -4 групи от 13 бенефициента. 52 безработни лица преминали обучение по бизнес предприемачество. 52 безработни лица получили индивидуални консултации по разработването на собствена бизнес идея – общо 520 часа консултации. 5 безработни лица бенефициенти стартирали собствен бизнес. Подбор на предприятия–бенефициенти и включени 5 микро и малки предприятия в проекта. Проведени 5 еднодневни семинара  за предприятия. Получени 40 часа индивидуални консултации от предприятията. Осигурена заетост на 5 лица.

 

НАЧАЛО

 

 1. 23. Име на проекта: “Възпитаване на трансграничен шахматен дух” BG 2005/017- 457.02.007
  Източници на финансиране: Програма ФАР Трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки проекти
  Водеща организация: АРРБЦ  – Видин
  Партньори: Шах клуб “Найден Войнов”, Видин и Регионален център за устойчиво развитие и предприемачество “Тимок” – Зайчар, Сърбия
  Общ бюджет: 57 384, 05 лв.
  Срок на изпълнение:12.2007-30.11.2008г.
  Цели:
   Повишаване на шахматната култура в пограничните региони Видин и Зайчар чрез обучение на деца по шахмат. Насърчаване на деца и юноши от пограничния регион да играят шах и иницииране провеждането на редовни транс-гранични шахматни турнири за хора от Видин и Зайчар.
  Целева група: ученици от двата погранични региона – област Видин и Зайчар; членове на шах клубовете от двете старни на границата, а именно шах клуб “Найден Войнов” и шах клуб “Тимок” /гр. Зайчар/
  Основни дейности: организиране и провеждане на транс-гранични шахматни турнири; провеждане на обучение по шах на деца; организиране и провеждане на транс-граничен лагер за обучение по шах.
   Постигнати резултати: Проведени 15 трансгранични шахматни турнира; обучени на 100 ученици по шах; проведен трансграничен шахматен лагер;

 

НАЧАЛО
 

 1. 24. Име на проекта: “Гражданският сектор – фактор в местното развитие”, номер на договора 07-23-111-С
  Източник на финансиране:ОП ”Административен капацитет” чрез ЕСФ
  Водеща организация:АРРБЦ – Видин
  Партньори: АРРБЦ 2000 – Монтана
  Общ бюджет: 181 026,72 лв.
  Срок на изпълнение:02.2008г. -08.05.2009 г.
  Цели: Развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти в области Видин и Монтана, както и на партньорството помежду им, за преодоляване на изостаналостта на региона.
  Целева група:
   ЮЛНЦ и местните власти в областите Видин и Монтана
  Oсновни дейности: Промоция на проекта; Изследване на местния капацитет; Обучение на целевите групи; Обучение на обучители и консултанти; Работа на ресурсни центрове; Кръгли маси; Договаряне на местното партньорство; Създаване на Web-сайт; Провеждане на регионална конференция; Издаване на Сборник с материали от проекта.

Постигнати резултати:Представяне на проекта в 5 населени места – Видин, Лом, Монтана, Берковица и Белоградчик пред общо 80 присъствали представители на НПО и местни власти. Изготвяне на анализ на състоянието на гражданския сектор и на междусекторното партньорство в района на базата на проведени анкетни проучвания и интервюиране на 102 организации от областите Видин и Монтана.
Провеждане на общо 75 еднодневни обучения на граждански организации и местни власти в градовете Видин, Лом, Берковица, Монтана и Белоградчик на 15 различни теми, някои от които: “Стратегическо планиране на развитието на общността”, “Използване на ICT в работата на НПО”, “Застъпничество и лобиране”, „Минимални стандарти за обучение в третия сектор” и др.
Провеждане на петдневно обучение за обучители/консултанти в Белоградчик на тема „Цикъл на управлението на проекта”.
Провеждане на III Регионална конференция „Гражданският сектор – фактор в развитието на Северозападна България” с участието на 33-ма представители на ГО и местни власти от области Видин и Монтана.
Повече информация за проекта и постигнатите резултати може да бъде получена на web-сайт-а на проекта: www.nwngo.net.


НАЧАЛО
 

 1. 25. Име на проекта: “Повишаване качеството на работната сила в град Видин” – ESF-2101-05-04002
  Източник на финансиране:Европейския социален фонд чрез Оперативна
  програма “Развитие на човешките ресурси”
  Водеща организация:АРРБЦ – Видин
  Партньори: Свободен младежки център
  Общ бюджет: 252 681,77 лв.
  Срок на изпълнение:  04.2008-11.10.2009
  Цели: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила в гр. Видин и нейната конкурентноспособност. Подобряване на езиковите компетенции на работната сила в гр.Видин; Повишаване на компютърната грамотност на работната сила в гр.Видин;  Подпомагане за работа в екип и работа с клиенти
  Целева група: Заети лица в микро и малки фирми от гр.Видин; микро и малки фирми в гр.Видин

Основни дейности: Оповестяване и популяризиране на проекта; Определяне на входното ниво на обучаемите; Изготвяне на график на обученията; Подготовка на обученията; Провеждане на обученията: 7 различни обучителни модула: Английски език – 3 нива, методика Face 2 Face; Компютърна грамотност – 2 нива; Работа с клиенти; Работа в екип; Вътрешен мониторинг; Изготвяне на междинни и финални отчети.

Постигнати резултати: В периода 11.04.2008г. – 11.10.2009 г. бяха проведени 42 курса по 7 различни обучителни модула: Английски език – 3 нива, методика Face 2 Face; Компютърна грамотност – 2 нива; Работа с клиенти; Работа в екип. От общо 211 служители и собственици на 40 фирми от гр. Видин преминаха съответно един или два обучителни модула в четири обучителни кръга.


НАЧАЛО

 1. Име на проекта: “Знанието е сила”, договор № BG2006/018-343.10.01-3.05.
  Източник на финансиране:програма ФАР 2006, проект BG2006/018-343.10.01 “ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
  Водеща организация:АРРБЦ – Видин
  Партньори: Община Брегово
  Общ бюджет: 95183 евро, в т.ч. 71387, 25 евро /75%/ от програмата
  Срок на изпълнение:  01.12.2008г. – 31.10.2009 г.
  Цели: Да се подобри системата за професионално обучение на възрастни и да се повиши капацитета на Център за професионално обучение към АРРБЦ – Видин чрез изграждане на Център зa дистанционно обучение, 2 учебни кабинета по практика и разработване на 14 учебни програми по 13 професии в съответствие с нуждите на работодателите и перспективите на трудовия пазар. Да се повиши конкурентноспособността и адаптивността на работната сила в общини Видин и Брегово чрез 5 курса за професионално обучение.
  Целева група: 56 безработни лица от община Видин и община Брегово.     
  Oсновни дейности: Oрганизиране и провеждане на 5 курса за професионално обучение на 56 безработни лица по три професии:
  1. “Административно обслужване”  – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин и 10 лица Брегово.
  2. “Производство на хляб и хлебни изделия” – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин.
  3. Обслужване на заведения за обществено хранене – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин и 10 лица Брегово.
  ·         Организиране и провеждане на еднодневни Кръгла маса “Учене през целия живот” и представяне пред работодател “Изход от лабиринта”.
  ·         Изграждане на Център за дистанционно обучение и кабинет по практика за обучение по компютърна грамотност, маркетинг и реклама.
  ·         Разработване и прилагане в дейността на ЦПО към АРРБЦ на 15 нови учебни програми.
  ·         Популяризиране и визуализация на проекта.
  Постигнати резултати:
  В резултат от изпълнение на дейностите по проекта са постигнати следните резултати:
  – 56 лица включени в професионално обучение по три професии: “Офис-секретар”, “Сервитьор-барман” и “Хлебар-сладкар”;
  – 54 лица от включените в обученията безработни лица преминаха успешно изпитите и получиха удостоверение за професионално обучение по трите професии;
  – Проведени 5 курса за професионално обучение, всеки с продължителност от 300 учебни часа – 3 в гр. Видин и 2 в гр. Брегово;
  – 15% от завършилите обученията започнаха работа в срока на проекта;
  – Проведено представяне пред Работодател “Изход от лабиринта” с 88 участника, представители на обучените лица, работодатели, социални партньори, учебни центрове, местна власт и институции;
  – изработени и приети от Водещата организация и петима експерти 14 модулни програми по 13 професии.

 

НАЧАЛО

 

 1. Име на проекта: „Приятели на 64 квадрата” 2(2i)-3.3-3   MIS-ETC code: 635; Програма  за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация:Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия ПЛИМ – Калафат  
  Партньори
  : Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, Шахматен клуб Найден Войнов – Видин
  Общ бюджет: 246 043 Евро
  Срок на изпълнение:  25.08.2010 – 24.08.2011
  Цели
  : Да подобри културния обмен между младежи и възрастни чрез магията на шаха.
  Специфични цели:
   Да популяризира шаха в трансграничната област Видин, Долж и Мехединци; Да насърчи обученията по шахмат в трансграничната област за ученици от основните училища; Да инициира създаването на устойчиви шахматни прояви в трансграничната област.
  Целева група
  : ученици от Видин и Калафат; млади хора от област Долж, Мехединци и Видин, хората от трансграничната зона
  Oсновни дейности: Осигуряване на шахматно оборудване, организиране на шахматни турнири, обучение на ученици по шах, информация и публичност, провеждане на трансграничен шахматен лагер, трансграничен шахмаен карнавал, създаване на открити площадки за шах.
  Всички дейности по проекта са насочени към взаимно опознаване на младите от двете държави. Младите хора от трансграничния регион имат възможност да комуникират помежду си чрез езика на логиката, а освен това да научат нещо повече за другата страна, начин на живот, музика, танци, традиции, история, и т.н.
  Постигнати резултати:
   осигурено шахматно оборудване; организирани и проведени 10 транс-гранични шахматни турнира /5 в Румъния и 5 в България; над 200 ученици от Видин и Калафат участвали в обучение по шахмат; проведен трансграничен шахматен лагер за младежи и карнавал; открити 2 шахматни къта; информационна кампания: брошури, плакати, шахматно списание, информация по местно радио и телевизия, прес-съобщения, 2 прес-конференции.

 

НАЧАЛО

 

 1. Име на проекта: „ Ускоряване на трансграничното икономическо развитие – конкурентноспособност чрез качество и иновации”  2(2i)-3.1-15 MIS ETC  код: 646;
  Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация:Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер – клон Олтения (ARIES Oltenia), Румъния
  Партньори
  : Промишлена и Селскостопанска Палата – Олт, Трансгранична асоциация Екуилибриъм, Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин и Национален център за информационно обслужване – Плевен
  Общ бюджет: 523 001 Евро
  Срок на изпълнение:  08/09/2010 – 08/03/2012
  Цели
  : Ускоряване на устойчивото икономическо развитие на транс-граничния район Долж –  Олт – Мехединци – Плевен – Видин – Враца – Монтана чрез съвместни инициативи в подкрепа на иновациите и качеството на продуктите, услугите и технологиите

 

НАЧАЛО

 

 1. Име на проекта: „ Грижовна среда за бизнеса – най–краткия път за трансгранично развитие” 2(2i)-3.1-7 MIS-ETC code: 650Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2011
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация: Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана
  Партньори
  : Трансгранична асоциация Екуилибриъм, Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин, Национален център за информационно обслужване
  Цели: Икономическо устойчиво развитие на трансграничните региони Монтана-Видин -Долж, като се използват регионалните възможности
  Целева група: 
  Над  600 МСП от трансграничния регион Монтана–Видин–Долж

 

НАЧАЛО

 

 1. Име на проекта: „ Насърчаване на чуждите инвестиции в трансграничния регион чрез създаване и развитие на центрове за конкурентоспособност” 1-3.1-11 MIS-ETC 35
  Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация: Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер – клон Олтения (ARIES Oltenia), Румъния
  Партньори
  : Трансгранична асоциация Екуилибриъм, ТПП – Видин, Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, Балканска гражданска коалиция – Белоградчик
  Общ бюджет:
   418 903 Евро
  Срок на изпълнение:  28/06/2010 – 24/09/2011
  Цели
  : Устойчиво икономическо развитие на трансграничния регион Долж – Видин, чрез остойностяването на местните възможности и привличането на чужди инвестиции.
  Проектът цели да идентифицира местните и регионални предимства, развитието на инструментите за международното представяне и остойностяване на същите.

 

НАЧАЛО

 

 1. Име на проекта: „Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне идентичността на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана” 1-3.1-10 MIS-ETC code: 32
  Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация:AroTT – Румъния (Организацияза технологичен трансфер и иновации)
  Партньори
  : Трансгранична асоциация Екуилибриъм, Агенция за регионално развитие и Бизнес Център – Видин, Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана, Национален център за информационно обслужване
  Общ бюджет: 285 540 Евро
  Срок на изпълнение:  26/06/2010 – 25/12/2011
  Цели
  : Общата цел на проекта е устойчиво икономическо развитие на областите Долж, Олт, Плевен, Видин и Монтана чрез представяне на възможностите на зоната с оглед привличане на чуждестранни инвестиции
  Целева група: 2500 МСП от Долж, Олт, Плевен, Видин, Монтана; 700 представители на публични и местни власти; хора от трансграничния регион Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана
  Oсновни дейности
  : Дейностите по проекта са насочени към представителите на малкия и среден бизнес и местните власти от региона и включват: срещи между представителите на малкия бизнес от граничния регион, изложение на продукти на местни фирми, конференции и икономически мисии с различна тематика.

 

НАЧАЛО

 

 

 1. Име на проекта:   ИНОЛИНК – Свързване на  иновационния потенциал в работата на  МСП  в Източна Сърбия и Северозападна България.
  Проекта се съфинансира от ЕС по Програма за трансгранична сътрудничество по ИПП България – Сърбия.
  Проектът стартирапрез месец юли на 2011 г. и ще продължи 12 месеца.
  Проектът се изпълнява от Регионален център за развитие на предприемачеството “Тимок” – Зайчар, като водещ партньор, в  сътрудничество с партньорите:  Регионална търговска палата – Зайчар и Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин.
  Цели на проекта: 

  Повишаване конкурентоспособността на сектора на МСП в региона на Източна Сърбия и Северозападна България.
  Повишаване нивото на сътрудничество между институциите в региона на Източна Сърбия и Западна България с цел да се подобрят услугите за МСП в областта на иновациите.
  Специфична цел на проекта:

  Създаване на необходимите предпоставки за прилагане на нови знания и технологии в регионите и внедряване на иновативни практики за малките и средни предприятия.
  Дейности по проекта: 
  сформиране на екип по проекта; срещи на екипа по проекта; тръжни процедури; публикуване на списание за иновации; подбор на участници и организиране на пет трансгранични обучения за  иновации; проучване чрез анкети и създаване на иновативни профили на 300 МСП; проучване на тема “Иновативен потенциал на МСП от региона”  и  изготвяне на  иновативни профили на 50 МСП.
  Очаквани резултати от проекта
  :
 • 200 фирми обучени в областа на иновациите и интелектуалната собственост по време на десет двудневни обучения.
 • Изработване на проучване на иновационният потенциал на 300 МСП от региона.
 • Избор на 5 иновативни MСП от Сърбия, които ще си разделят паричен фонд от 3000 EUR
 • Изработване на проучване за иновационният потенциал на МСП сектора в Източна Сърбия и Северозападна България.
 • Насърчаване на иновациите

 

НАЧАЛО

 

 

 

 1. Име на проекта :  NET4TOUR – Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор.
  Водещ партньор:
  Търговско-промишлена палата Враца – клон Берковицa.
  Партньори:Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин, Регионална икономическа камара Ниш, Регионална икономическа камара Зайчар
  Обща стойност на проекта:  147, 166.32 евро
  Начална дата на проекта: 28.07.2011г
  Продължителност на проекта: 12 месеца
  Цели на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне икономическото развитие на трансграничния регион и да увеличи неговата конкурентоспособност чрез реализиране на потенциала му в туристическия сектор.
  Конкретните цели на проекта са:
  – Извършване на цялостен анализ на туристическите ресурси в целевия регион (областите Монтана, Видин, Ниш и Зайчар), по отношение на възможностите за тяхното бъдещо развитие като туристическа дестинация и създаване на база данни на ресурсите;
  – Насърчаване на бизнес сътрудничеството между заинтересованите страни в туристическия сектор от целевия трансграничен регион чрез създаване на мрежа от активни фирми в туристическия сектор;
  – Популяризиране на целевия трансграничен регион в Сърбия, България и чужбина като туристическа дестинация.
  Целеви групи:
  – Местни малки и средни предприятия и предприемачи от туристическия сектор от трансграничния регион: собственици на хотели / ресторанти, къщи за селски туризъм, организации, предлагащи различни атракции и алтернативни форми на туристически и спортни дейности, туристически асоциации, туристически клубове, планински водачи, занаятчии и др.
  – Туристически агенции, туроператори и туристически информационни центрове.
  – Представители на медиите – местни, регионални, национални.
  Дейности по проекта:
  – Разработване на уеб сайт за насърчаване на целевия регион като туристическа дестинация;
  – Разработване на база данни за туристическите ресурси в региона;
  – Анализ на потенциала на региона като туристическа дестинация;
  – Пилотни информационни турове (“тест драйв”) за представяне на туристическия продукт пред туроператори и медии;
  – “Отворени информационни дни” и заключителни пресконференции / брифинги;
  – Двустранни срещи на бенефициентите и обучения
  – Конкурс за проектиране и изработване на сувенири – символ на общ туристически продукт.
  Резултати от проекта:
  – Промоционален филм и промоционален видеоклип, представящ целевия регион като туристическа дестинация – дублиран на английски, български и сръбски език
  – Набор от рекламни материали, представящи целевия регион като туристическа дестинация: брошури, листовки, CD и др. на английски, български и сръбски език

 


НАЧАЛО

 

 

 

 1. Име на проекта: „ Дунавски вело маршрут” 1-3.1-9  MIS-ETC code: 32
  Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
  Източник на финансиране
  : ЕФРР и национално съфинансиране
  Водеща организация:Агенция за регионално развитие и Бизнес Център – Видин Партньори: – Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия (ПЛИМ – Калафат),  Румънска асоциация за индустриална електроника и софтуер (АРИЕС – Олтения)
  Общ бюджет: 451 427 Евро
  Срок на изпълнение:  26/06/2010 – 25/12/2011
  Цели
  : Да се промоцира и развие трансграничния туризъм по поречието на р.Дунав в Румъния и България.
  Специфични цели: 
  Продължение на добре познатия Дунавски вело маршрут от Будапеща до Черно море; развитие и промоция на различни форми на туризъм по поречието на Дунав; развитие и промотиране на регионалния имидж на р.Дунав като туристическа дестинация.
  Целеви групи
  : местни заинтересовани лица, туристически фирми, организации, потенциални доставчици на туристически услуги; местни и международни туристи, велосипедисти, пешеходни туристи, почитатели на речния, еко, къмпинг и т.н. туризъм.
  Постигнати резултати:
 • Събрана и редовно подновяване информация за туристическото предлагане в трансграничния регион, публикувана в добре помоциран уеб сайт;
 • Подкрепено и координирано развитие на туристическото предлагане в трансграничния регион, чрез провеждане на работни срещи, обучения и конференция;
 • Изработени промоционални материали за туристическия трансграничен регион  Маркиране със знаци на дунавския вело маршрут;

Промоциран дунавски вело маршрут, рекламно-информационна кампания.

 

35.Име на Проекта:   „Трансгранична младежка олимпиада ” MIS ETC Code 549
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013
Източник на финансиране: ЕФРР и национално съфинансиране
Водеща органицация: Агенция за регионално развитие бизнес център – Видин
Партньор 1: Асоциация Калафат-Дуйвен
Продължителност на проекта: 20.03.2013-19.12.2013
Цели на проекта
1.Насърчаване на младите хора от трансграничния регион да спортуват активно
2.Да насърчава спорта, културата и младежкия обмен в трансграничния регион
3.Да се подобрят условията в трансграничния регион за упражняване на 11 вида спорт и капацитета на съответните спортни клубове
Целеви групи:
1. 410 млади хора до 17г. занимаващи се активно със спорт
2. 22 спортни клуба
3. Общностите на Видин и Калафат
Дейности по проекта:
1) Срещи на екипа
2) Обучение на младежи в различни спортове
3) Създаване на уеб сайт
4) Спортно оборудване
5) Информираност и публичност
6) Подготовка на Трансгранична младежка олимпиада
7) Провеждане на Трансгранична младежка олимпиада
8) Анкетиране
Резултати от проекта:
1.Проведена Трансгранична младежка олимпиада за 6 дни с 410 участници;
2.22 спортни клуба по равно от България и Румъния оборудвани със спортни съоръжения и средства;
3.Популяризиране на спорта в трансграничния регион.

 

НАЧАЛО