ПРОЕКТИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Като пълноправен член на Европейския съюз България получава възможостта да се възползва от политиката на европейско икономическо и социално сближаване, чрез помоща на европейските структурни фондове и финансиращи програми.
Това е възможност, насочена към публичния и частния сектор в страната, който ще има реалният шанс да усвои значителна част от средствата за европейски проекти, предвидени за България в периода 2007 – 2013 г. за развитие и модернизация на различни сфери от българската икономика и социалния живот.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове
 • Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
 • Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми

НАШИЯ ОПИТ

Ние ще Ви насочим и консултираме още за:

 • Отговаря ли Вашата фирма или организация на критериите за участие за финансиране по дадена оперативна програма;
 • Нужните цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да е в съответствие с критериите за допустимост и целите на оперативната програма;
 • Приоритетните области, в които проекта трябва да се вписва;
 • Размера и начина на допустимото финансиране, което можете да получите, в т.ч. авансови и междинни плащания;
 • Допустимите разходите, които можете да направите и които подлежат на финансиране по изискванията на ЕС;
 • Необходимият ресурс за съфинансиране, който трябва да притежавате или да имате наличен към конкретния момент;
 • Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова гаранция;
 • Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекта.

При проявен интерес към усугите, които предлагаме, моля потърсете ни тук.