.

                                                     EN         

58
 tsetso DESIGN BY BCVIDIN
Във връзка с изпълнение на договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, “Правосъдие и обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с бенефициент Сдружение “Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин“ (АРРБЦ-Видин), обявяваме свободни работни места по трудово правоотношение за изпълнение на проектните дейности, както следва:

За Дейност 1 - Изследване на реалното обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели и организиране на дебати за възможностите за допълнителното му повишаване:

1.1. Анкетьор, 4 часа/ден за период от 6 месеца, считано от 15.02.2021г.

1.2. Експерт, 8 часа/ден за период от 6 месеца, считано от 15.02.2021г.

1.3. Експерт бизнес комуникации, 8 часа/ден за период от 6 месеца, считано от 15.02.2021г.

Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:

По т. 1.1. Анкетьор, със средно или по-високо образование, със задача извършване на проучване на база анкета-интервюта с 50 действащи съдебни заседатели в Районните съдилища в област Видин за определяне на работещите и неработещи мерки, които съдилищата прилагат в своята работа за осигуряване на публичност и гарантиране правото на достъп до правосъдие на всички граждани и предотвратяване конфликта на интереси.

По т. 1.2. Експерт, с висше образование, със задача разработване на въпросник, съвместно с Експерт Комуникации за извършване на проучването и самостоятелно разработване на анализ, в който са включени предложенията на съдебните заседатели на база направеното проучване и интервюта за подобряване на ефективността и набелязване на мерки и дейности за изработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт.

1.3. Експерт комуникации, с висше образование, осъществява цялостната организация по Дейност 1: координация със съдилищата и набиране на данните с действащи съдебни заседатели, разработване на въпросник съвместно с другия Експерт за изпълнение на дейността, организиране на срещи за осъществяване на анкетата-интервю от Анкетьора, периодично и финално обобщаване на данните от анкетата и предаването им на Експерта за разработване на анализа, както и организирането на два еднодневни дебата за възможностите за допълнително повишаване на общественото участие чрез института на съдебните заседатели с участието общо на 50 съдебни заседатели на двата дебата.

За Дейност 2- Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт:

2.1. Анкетьор, 4 часа/ден за период от 9 месеца, считано от 01.03.2021г.

2.2. Анкетьор, 8 часа/ден за период от 6 месеца, вместим в периода от 01.03 – 31.11.2021г.

2.3. Експерт, 8 часа/ден за период от 9 месеца, считано от 01.03.2021г.

2.4. Експерт бизнес комуникации, 8 часа/ден за период от 9 месеца, считано от 01.03.2021г.

Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:

По т. 2.1. и 2.2. Двама анкетьори, със средно или по-високо образование, с основен фокус на задача-извършване на проучване на база анкета/интервю със 100 страни по дела относно удовлетвореността на гражданите и оценката на бизнеса за работата на органите на съдебната власт. Предметът на проучване включва и нагласата и възможността на гражданите да търсят и намират правосъдие в рамките на съдебното правосъдие. Времето на продължителност на работа на двамата анкетьори е планувано различно, предвид натовареността и местоположението на отделните съдебни структури в областта.

По т. 2.3. Експерт, с висше образование, със задача разработване на въпросник, съвместно с Експерт комуникации и разработване на анализ с оглед повишаване на ефективността на работата на институциите от съдебната власт. Акцент в анализа ще са и механизмите за включване на всички заинтересовани страни в процеса на подобрение на съдебната система и удовлетвореността на ималите досег със структурите на съдебната власт, като се изведат иновативни решения относно модернизацията на съдебната система и мониторинга на съдебната реформа.

По т. 2.4. Експерт комуникации, с висше образование, който ще осъществява цялостната организация по Дейност 2: координация със заинтересованите страни, организиране на срещи за осъществяване на анкетите, помощ при обобщаване на данните от анкетата и предаването им на Експерта, както и организирането на документите за изпълнението на дейността и техническото обезпечение при подпомагане работата на другите участващи в екипа за изпълнение на дейността.

За Дейност 3 - Провеждане на кръгли маси за граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата в област Видин и изграждане на мрежа от граждански организации и национално представителни организации на работниците, служителите и на работодателите за упражняване на контрол и обратна връзка:

3.1. Експерт, 8 часа/ден за период от 6 месеца, считано от 15.08.2021г.

3.2. Експерт бизнес комуникации, 8 часа/ден за период от 6 месеца, считано от 15.08.2021г.

Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:

По т. 3.1. Експерт, с висше образование, със задача разработване на специални карти и наблюдение на 10 дела /искове по Семейния кодекс, облигационни искове, вещни искове, търговски дела, делби, искове по Кодекса на труда/. Обобщаване на информацията в доклад на база информацията от картите с изводи и констатации и предоставяне на обратна информация на съдиите, прокурорите и адвокатите.

По т. 3.2. Експерт комуникации, с висше образование, със задача по осъществяване цялостната организация на дейността: координация със заинтересованите страни, подготовка и организиране на 3 еднодневни обществени обсъждания под формата на кръгли маси с участието общо на 90 представители на целевата група, подпомага работата на Експерта по разработването и обобщаването на информацията от осъществяваното наблюдение на 10 дела, координира и събира информация от съдилищата за периодите на провеждане на съответните дела и обсъждане на събраната информация с Експерта.

Основната цел на проекта е повишаване доверието на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система, посредством по-активно включване на НПО и професионални организации в процеса на разработване, наблюдение и оценка на действията, които съдебните структури прилагат в своята работа за осигуряване на прозрачност; независимост в работата на магистратите; гарантиране достъп до правосъдие за всички граждани; предотвратяване на конфликт на интереси при магистрати и съдебни заседатели.

Периода за изпълнение на договора за БФП е: 09.02.2021г. - 09.02.2022г

Обща стойност на проекта: 96 180.80 лева

Финансиране от ЕСФ: 81 753.68 лева

Национално финансиране: 14 427.12 лева

Желаещите да заемат свободните работни места следва да представят следните документи:

- заявление в свободен текст, адресирано до Председателя на УС на Сдружение АРРБЦ-Видин

- копие от диплома за завършено образование.

Срокове за кандидатстване:

- до 14.02.2021г за позициите по Дейност 1

- до 28.02.2021 за позициите по Дейност 2 и Дейност 3.

Адрес на Сдружение АРРБЦ-Видин: гр. Видин, ул. „Христо Ботев” 77

За допълнителна информация: тел. 094/600 017 и 094/600 018.

Дата: 10.02.2021г.