БИЗНЕС УСЛУГИ

Ние ще Ви насочим и консултираме още за:

  • Отговаря ли Вашата фирма или организация на критериите за участие за финансиране по дадена оперативна програма;
  • Нужните цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да е в съответствие с критериите за допустимост и целите на оперативната програма;
  • Приоритетните области, в които проекта трябва да се вписва;
  • Размера и начина на допустимото финансиране, което можете да получите, в т.ч. авансови и междинни плащания;
  • Допустимите разходите, които можете да направите и които подлежат на финансиране по изискванията на ЕС;
  • Необходимият ресурс за съфинансиране, който трябва да притежавате или да имате наличен към конкретния момент;
  • Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова гаранция;
  • Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекта.

При проявен интерес към усугите, които предлагаме, моля потърсете ни тук.