NEWS

15.09.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува в резултат на Дейност 1 от проекта разработен анализ, на съществуващите добри практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилищата в област Видин.

07.06.2021г.

В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин,публикува Анкетна карта за оценка на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от взаимоотношенията им с органите на съдебната власт. Молим гражданите на област Видин, управителите на местния бизнес както и всички лица имали взаимоотношения с органите на съдебната власт да попълнят приложената анкета, като по този начин изразят своето мнение и дадат своя принос в извършването на реформата на съдебната система.

10.02.2021г.

На 09.02.2021г стартира изпълнението на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” с бенефициент Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин. Повече информация и визуализация на проекта:

12.02.2019г.

В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

11.02.2019г.

В изпълнение на проект “Спомнете си войната,за да оцените свободата си”,код на проекта ROBG-449,финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния–България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Спомнете си за войната, за да оцените свободата си” код на проекта:ROBG-449, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 г, до 17.00ч

11.02.2019г.

В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект JAMP ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

19.12.2018г.

В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Организация на събития“ по Проект “Драконови лодки” код на проекта:ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч

19.12.2018г.

В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува публична покана и приложения към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016г.,с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Драконови лодки”код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V – A Румъния-България”

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч